[:sv]Nyårslöfte[:en]The New year resolution[:]

29 december, 2018 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Vilket nyårslöfte ger du i år?

Banta och börja träna i all ära, men varför inte låta 2019 bli året då du tar steget och startar ditt företag. Eller kanske ska du utveckla ditt företag. Anställa din första person eller påbörja ett nytt projekt. Hur ofta har du ångrat något du faktiskt gjort? Hur ofta har du ångrat det du inte gjort? Det kanske låter som en klysha, men livet är för kort för att gå och vänta. Rätt var det är, är livet passé.

Att vara företagare och entreprenör är att gå emot strömmen lite. Du kommer möta människor som höjer ett varningens finger. Folk i din omgivning kommer inte alltid att förstå. Varför vill du inte välja tryggt och säkert? Varför välja ovisshet?

Varför väljer människor att kasta sig ut från ett flygplan eller dyka ner till havets botten? Varför klättrar man upp för isiga berg utan syrgas? Varför vandrar man in i farliga djungler?

Människor har ett behov av att utmana sig själv och sina inre farhågor. Om allt vore säkert och förutsägbart, blir livet också ganska platt och tråkigt. För vissa passar det, men för entreprenören, precis som för äventyraren, saknas något i det inrutade trygga livet. Det behövs ytterligare en dimension.

Det kan verka hisnande och skrämmande, men precis som du får en adrenalinkick av fallskärmshoppet och du sedan landar tryggt och säkert, kommer du få en kick av entreprörsskapet.

Varje människa måste hitta sin nivå. Det kommer inte passa alla att säga upp sig från sitt jobb, pantsätta huset och flytta till en etta med kokvrå med hela familjen.

För många handlar det om att våga ta nästa steg och det är just det jag hoppas du kan ge som nyårslöfte för nästa år. Om du är anställd idag, fila på din affärsidé, spara ihop till aktiekapitalet, registrera en enskild firma som du kan ha vid sidan av din anställning. Allting börjar någonstans.

Om du redan har ett företag, vad vill du med det? Vill du få nya kunder? Anställa någon som hjälper dig med försäljning eller kanske utöka med en ny verksamhet? Fundera över vad som hindrar dig och vad det hade betytt för dig om du faktiskt tog steget.

Själv har jag ett nyårslöfte och det kommer jag ägna hela 2019 åt. Utöver mina ordinarie kunduppdrag, kommer jag ägna min tid åt att främja entrprenörsskap. I vilken form och hur det här ska gå till kommer ni få se om ni följer mig här. Det kommer bli ett projekt som lyfter entrprenörsskapet men samtidigt ger mig energi. Hitta din energigivare du också.

Nu återstår det bara att önska er alla ett riktigt Gott nytt år!

Anna

Lyssna på samma sak som jag skrev ovan
[:en]

What New Year’s resolution do you give this year?

A new diet and start exercising in all respect, but why not let 2019 be the year when you take the step and start your business. Or maybe you should develop your existing business. Hire your first person or start a new project. How often have you regretted something you actually did? How often have you regretted what you haven’t done? It may sound like a cliché, but life is too short to wait for it to happen. wait. Right before you know, it’s over.

Being an entrepreneur is going against the grain a little. You will meet people who warn you about the risks. People around you will not always understand. Why don’t you choose safe and secure? Why choose uncertainty?

Why do people choose to jump from an airplane or dive to the bottom of the sea? Why would you climb for icy mountains without oxygen? Why would people walk into dangerous jungles?

People have a need to challenge themselves and their inner fears. If everything were safe and predictable, life would also be rather flat and boring. For some people that’s fine, but for the entrepreneur, just as for the adventurer, something is missing in the framed safe life. Another dimension is needed.

It may seem breathtaking and scary, but just as you get an adrenaline rush of the parachute jump and you land safely, you will get a rush from the entrepreneurship.

Every man must find his level. It will not suit everyone to resign from their job, pledge the house and move to a studio with kitchenette with the whole family.

For many, it is about daring to take the next step and that is exactly what I hope you can give as the New Year’s resolution for next year. If you are employed today, work on your business idea, save the necessary funds, register an individual company that you can have alongside your employment. Everything starts somewhere.

If you already have a business, what do you want with it? Do you want new customers? Hiring someone to help you with sales or maybe expand your business? Think about what hinders you and what it meant to you if you actually took the next step.

I myself have a New Year’s resolution and I will spend all of 2019 with it. In addition to my regular customer assignments, I will devote my time to promoting entrepreneurship. In what form and how this will look like, you will see if you follow me here. It will be a project that boosts the entrepreneurship, but at the same time gives me a lot of energy. You should find your energy boost as well.

Now nothing remains but to  wish you all a really Happy New Year!

Anna

If you want to practise your Swedish skills, take a look at my video with the same content as above.
[:]