[:sv]Julkrönika[:en]The Christmas chronicle[:]

23 december, 2018 Av av StormskärsAnna
[:sv]

2018 börjar gå mot sitt slut och jag har valt ut 10 händelser som har påverkat mig speciellt mycket, men också hela världen i form av dess symbolik. Läs igenom min årskrönika. Håller du med? Vilka händelser har påverkat dig mest?

Syd- och Nordkorea möts under OS

I över 70 år har de två länderna varit separerade. Familjer som splittrades har inte kunnat träffas med annat än att riskera livet. Mötet mellan de två staterna under vinter-OS i Pyeongchang är en droppe i havet, men det var ändå en efterlängtad öppning i de låsta positionerna. Den 30 november togs ännu ett steg genom att ett tåg avgick från Sydkorea till Nordkorea i syfte att testa spårens kvalitet. Det var första gången sedan Koreakrisen 1950-53 som ett tåg passerade gränsen. Låt oss hoppas att vi får se en fortsättning i samma anda och att Nordkoreas folk i en framtid kan få leva ett friare och rikare liv.

Kim Yo Jong skakar hand med Sydkoreas premiärminister Lee Nakyeon

Den som gapar efter mycket…

Ingen gick väl miste om Cambridge Analytica och dess användning av Facebookanvändares privata data vilket avslöjades i mars av bla The New York Times och The Observer. 87 miljoner användares data blev tillgänglig pga en tredjeparts app som användes av endast 270.000 användare. Resultatet blev förödande för båda företagen. Cambridge Analytica lades ner i maj 2018 och Facebooks aktiekurs sjönk som en sten. I det här fallet har vi ihärdiga journalister att tacka för upptäckten, men frågan är om inte det här bara är början. Kinas Social credit score erkänner öppet hur data från sociala medier och resten av samhället, kommer att användas för att klassificera deras invånare. Hanteringen av personlig data på det sätt som den sprids i sociala medier, är bara säker så länge vi kan säkerställa demokrati. I fel händer, kan informationen bli förödande.

Mark Zuckerberg inför senatsförhör

GDPR intar Europa

Vem minns inte hur mailboxen såg ut veckorna i maj? Alla företag och föreningar hade lite lätt panik över EU:s nya fördrag om dataskyddsförodning. Det fanns föreningar som avslutade alla medlemskap och företag som knappt visste om de kunde behålla sitt kundregister. Lugnet har nu lagt sig och GDPR blir en tydlig motvikt mot utnyttjande av personlig data. Dock gäller den bara inom EU.

Ett av alla GDPR-mail under maj månad

Kvinnor tar ett steg mot att jämställas med människor i Saudiarabien

Den 24 juni får kvinnor i Saudiarabien äntligen tillåtelse att köra bil. De har getts en liten, men ack så viktig möjlighet att styra över sitt eget liv. Naturligtvis är det mycket symbolpolitik i agerandet, men det visar ändå att Saudiarabien har världens ögon på sig. Jag vet inte vad vi kan hoppas på från landet och Kronprins Mohammed bin Salman. Det finns så mycket mörkt och hemskt att ta tag i, men jag vill så gärna tro att våra medsystrar ska få ett värdigt och jämställt liv. Att de ska få status som människor och inte en andra klassens varelser.

Klimatet blöder

Det går inte en dag utan att skräckscenario målas upp i media. Översvämningar, svält, torka, glaciärsprickor. Men jag vill belysa allvaret från vårt eget land och tar skogsbränderna som exempel. Är det här bara början? Vad kommer vi få se framöver?

Jag har en önskan att klimatpolitiken kan gå från symbolpolitik, som ofta är dyr och verkningslös, till att ta ordentliga krafttag. Hanteringen av klimatfrågan kan liknas vid fattigdom. Den extrema fattigdomen har minskat drastiskt. 1990 klassades 37% av världens befolkning som extremt fattiga, dvs de lever på mindre än $1,9 om dagen. 2015 var den siffran nere omkring 10%. Orsaken är främst den ekonomiska tillväxten i framförallt Sydostasien och södra Asien. När marknadskrafterna används rätt, är det en enorm kraft att räkna med. Alla bidrag i världen kan inte lösa fattigdom och inte heller miljökrisen. Viljan och engagemanget måste komma från människorna själva. Så fort företag och länder kan se att miljösmarta lösningar är mer lönsamma än miljöförstörande, kommer utvecklingen att gå i rätt riktning. Politiken måste hitta morot och piska att styra befolkningen rätt, men den stora effekten kommer vi först se när marknaden ser potentialen. Kan omvärlden få en man som Trump att fokusera på nya jobb inom solcellsindustri eller vindkraftverk istället för att klamra sig fast i nåt slags 50-talsnostalgi om det blomstrande Amerika med bolmande kolgruvor, då har vi nått långt.

Men vem styr bilen?

Julafton nalkas och Musses husvagnssemester är alltid ett kärt återseende. Precis som de undrar vem som styr bilen undrar jag och hela svenska folket, vem styr Sverige? 2018 går till historien genom att inte ha tillsatt en regering under året. Fortsättning lär följa.

Indiens homosexuella är inte längre kriminella

I september klubbades en efterlängtad lagändring igenom i Indien. Det är nu fritt fram för Indier att älska alla människor utan att riskera en livstidsdom i fängelse. Det är en otroligt viktig lagändring för hela världens htbtq-personer. Eftersom Indien har så många invånare, 1,3 miljarder, påverkar det här livet för så många människor. Jag hoppas att alla länder följer efter och inser att kärlek är något vacker och bra oavsett hur den ser ut.

Bild: Amnesty

Ambassadsmordet

Mord sker dessvärre dagligen över hela världen, men nog har mordet på den Saudiske journalisten Jamal Khashoggi påverkat oss alla. Händelsen är som tagen ur en amerikansk spelfilm. Det tragiska är att oljepengarna spelar så otroligt stor roll, vilket gör att länder som USA inte tydligt tar ställning emot landet. Saudi står bakom så mycket elände och sponsrar så många tveksamma grupper och terror. Trots det väljer USA att ha dem som allierade och försöker sopa händelsen under mattan. Money talks. På ett sätt längtar jag till den dagen oljan tar slut och dess makt kan släppa greppet om så många länder.

Saudiske journalisten Jamal Khashoggi

Brasilien svänger skarpt höger

Brasiliens president Jair Bolsonaro

Brasilien är egentligen bara en i raden av länder som går mot ett mer extremt styre. President Jair Bolsonaro har fällt så många grodor som jag inte ens tänker nämna här. Det smärtar mig att det finns så många människor i världen som nedvärderar en människa för att de älskar på ett visst sätt, har fel kön, fel tro eller fel utseende. Missnöje hos människor får inte sopas under mattan. Även svåra kontroversiella frågor måste få diskuteras. Åsikterna försvinner inte för att etablissemanget väljer att inte se dem. Istället pyr de likt en glöd i torrt fnöske och en vacker dag fattar de eld.

Inget litteraturpris

I år delades inget litteraturpris ut under Nobeldagen. På grund av ett förlegat sällskap med unkna åsikter, får inte litteraturen lyftas fram. Antagligen har alla händelser i spåren av kulturprofilens agerande och släppt in en nödvändig förändringsvåg i kulturens finrum. Det är synd att färgstarka personer som Sara Danius valde att lämna. Man kan bara hoppas att det sker en positiv förnyelse med nya fräscha idéer i den nya Akademien.

Svenska Akademiens förre ständige sekreteraren, Sara Danius

Tack för att du har läst och följer mina tankar och idéer. Förhoppningsvis har mina reflektioner väckt tankar även hos dig.

Med detta får jag önska Dig en riktigt god jul!

Anna

[:en]

2018 ends soon and I have selected 10 events during the year that have affected me, but also the whole world. Read my christmas chronicle. Do you agree? What event have affected you the most?

South and North Corea meet during the Olympics

For more than 70 years the two countries have been separated. Families who split up haven’t been able to meet each other, other than risking their lives. The meeting between the two states during the Winter Olympics in Pyeongchang is a drop in the ocean, but it was still a long awaited opening in the locked positions.
A train departed from South Korea to North Korea in order to test the quality of the tracks. It was the first time since the 1950-53 Korean crisis that a train passed the border. Let us hope that we will see a future in the same spirit and that North Korea’s people can live a free and richer life in the future.


Kim Yo Jong shakes hands with South Korean Prime Minister Lee Nak-yeon

Don’t bite more than you can chew…

I don’t that anybody missed the news about Cambridge Analytica and their use of Facebook users’ private data, which was revealed in March by, among others, The New York Times and The Observer. User data from 87 million users became available due to a third-party app used by only 270,000 users. The result was devastating for both companies. Cambride Analytica was closed in May 2018 and Facebook’s share price dropped like a stone. In this case, we have persistent journalists to thank for the discovery, but the question is whether or not this is just the beginning. China’s Social Credit Score openly recognizes how data from social media and the rest of society, will be used to classify their residents. Managing personal data in the way it is spread in social media is only safe as long as we can ensure democracy. In the wrong hands, the information can be devastating.

Mark Zuckerberg during the senat hearing

GDPR makes entry in Europe

Do you remember what your mailbox looked like the last weeks in May? All companies and associations had a slight panic over the EU’s new treaty on data protection. There were associations that ended all fellowships and companies that hardly knew if they could keep their customer register due to the new regulations. The air has now settled and GDPR becomes a clear counterweight to the use of personal data. However, it only applies within the EU.

GDPR email

Women are equated with humans in Saudi Arabia

On June 24, women in Saudi Arabia are finally allowed to drive. They have been given a small but oh so important opportunity to control their own life. Of course, there is a lot of symbolism in the action, but still it shows that Saudi Arabia is monitored by the rest of the world. I don’t know what to hope for from the country and Crown Prince Mohammed bin Salman. There is so much terror and fear in the country, but I would like to believe that our fellow sisters will have a dignified and equal life in the future. They should get status as humans and not a some kind of different race.

Saudi women allowed to drive

The climate is bleeding

Not a day goes by without scare scenes being painted in the media. Floods, starvation, drought, glacier cracks etc. I would like to highlight the seriousness in my country and take the forest fires from last summer as an example. Is this just the beginning? What will we see in the future? I have a wish that climate politics can change from symbolic politics, which is often expensive and ineffective, to taking proper actions. The handling of the climate issue can be compared to the poverty. The extreme poverty has decreased drastically. In 1990, 37% of the world’s population was classified as extremely poor, ie they live on less than $ 1.9 a day. In 2015, this figure was down around 10%. The reason is mainly the economic growth, especially in Southeast Asia and southern Asia. When the market forces are used correctly, it is a huge power to be reckoned with. Any contribution in the world cannot solve poverty nor the environmental crisis. The will and commitment must come from the people themselves. As soon as companies and countries can see that environmentally smart solutions are more profitable than environmental pollutants, the development will move in the right direction. The politicians must the right incentives to move the people in the right direction, but the major effect will first shown when the market sees the potential. If the outside world can get a man like Trump to focus on new jobs in the solar cell industry or wind turbines instead of clinging to some kind of 50s nostalgia about the thriving America with bulging coal mines, then we have come a long way.

Fires in Sweden during the hot Summer 2018

Who’s driving?

Christmas Eve approaches and the camping holiday of Mickey Mouse is always a dear reunion (this is a typical Swedish tradition to watch Disney trailers during Christmas Eve at 3 PM). Just as they wonder who is driving the car, I and the whole Swedish people wonder who rules Sweden? 2018 goes to history by not electing a government during the year. To be continued

LGBTI  in India are no longer treated as criminals

In September, a long-awaited change in the law was made in India. The people of Inida are now free to love everyone without risking a life sentence in prison. It is an incredibly important law change for the entire world of LGBTI persons. Because of the huge population in India, 1.3 billion, this change affects so many people. I hope that all countries will follow and realize that love is something beautiful and good, no matter how it looks.

Source: Amensty international

The embassy murder

Sadly, murder occurs every day all over the world, but the murder of the Saudi journalist Jamal Khashoggi has affected us all. The event is like taken from an American Hollywood movie. The tragic thing is that the oil money plays such an incredible role, which means that countries like the United States do not clearly take a stand against the country. Saudi is behind so much misery and sponsors so many hesitant groups and terror. Despite this, the US chooses to have them as allied and try to sweep the event under the carpet. Money talks. In a sense, I long for the day the oil sinks and its power can release the grip on so many countries.

Late Saudi journalist Jamal Khashoggi

Brazil turns right

Brazilian President Jair Bolsonaro

Brazil is really just one in the line of countries that go towards a more extreme regime. President Jair Bolsonaro has so many inapropriate sayings that I don’t even want to mention here. It hurts me that there are so many people in the world who downgrade a person because they love in a certain way, have the wrong gender, wrong faith or wrong appearance. Disatisfied people must not be ignored. Even difficult controversial issues must be discussed. The views do not disappear because the establishment chooses not to see them. Instead they will glow in the hidden.

No Nobel prize in literature

This year no Nobel prize in literature was awarded during the Nobel Day. Due to an oldfashioned association with stale opinions, the importance of literature is not highlighted. Probably all events in the tracks of the Culture profile’s actions have released a necessary wave of change in the cultural establishment. It is a pity that colorful persons like Sara Danius chose to leave. One can only hope that there is a positive renewal with new fresh ideas in the new Academy.

Sara Danius

Thank you for reading and following my thoughts and ideas. Hopefully, my reflections have brought thoughts to you as well.

I know whish you a Merry Christmas

Anna

[:]