Välj företagsform

När du startar ditt företag måste du välja vilken företagsform du vill driva företaget i. Här redovisas enbart de tre vanligaste företagsformerna. För en komplett lista hänvisas till verksamt.se, men här kommer en sammanfattning.

Enskild firma

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. 

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvisskulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital 

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Så styrs aktiebolaget 

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen.

Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna är dock desamma, så även dessa måste ha styrelse, bolagsstämma och så vidare.

Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men oavsett om aktiebolaget har en revisor eller inte ska du revidera räkenskaperna en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är i sig en juridisk person.

Personligt och solidariskt ansvar

I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort.

Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Handelsbolag kan ha anställda

Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha en revisor, men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. Delägarna räknas inte som anställda.

Rekommendation

Det går inte att lämna en generell rekommendation över vilken företagsform man ska välja. Tidigare var skillnaderna större mellan ett AB och enskild firma avseende kapital- och revisorskrav. Att driva ett AB utan en bra omsättning, blev nästan omöjligt.

Idag när kapitalkravet är så lågt, 25.000kr och revisorsplikten är slopad för mindre bolag, är det väldigt få skäl som talar för att välja Enskild firma. Däremot är EF att föredra om aktiekapital saknas och om man är osäker på hur seriöst verksamheten ska drivas. Om man bara vill testa på företagandet, är EF en snabbstart.

Finns däremot kapitalet och man har möjlighet att låsa upp det i ett AB, är AB en mycket enklare företagsform med tydliga gränser mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi.

Handelsbolag har jag väldigt svårt att rekommendera och skulle bara göra det om aktiekapital helt saknas. Bolagsformen är onödigt komplicerad avseende kombination av juridisk person och privatekonomi.

Sammanfattningsvis, välj aktiebolag om du har möjlighet.

När du startar ditt företag måste du välja vilken företagsform du vill driva ditt företag i. All information hittar du på verksamt.se, men självklart är informationen sammanfattad här.

Enskild firma

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. 

En enskild näringsidkaree är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvisskulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.